Školiace stredisko  akreditované Národným inšpektorátom práce Vám ponúka vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa
STN 268805. Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov. Na konci kurzu sa uchádzač preskúša
formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.Školenie vykonáva inštruktor - lektor motorových vozíkov Erika Augustínová. Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame na základe udelenej
akreditácie Národným inšpektorátom práce, číslo oprávnenia VVZ-0420/11-06.1 Školenia, teóriu ako aj prax vykonávame v Častkovciach 293 a v
priestoroch objednávateľa.


Cieľom školenia je   oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou  motorových vozíkov  so základnými znalosťami z oblasti BOZP ,  technologických
požiadaviek a  prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie overenie   odbornej spôsobilosti

Podmienka účasti na školení a požadované ukončené vzdelanie:

§ prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
§ zdravotná  spôsobilosť


Teoretická príprava

§ Obsah -  učebný plán
§ Náuka o konštrukcii
§ Náuka o prevádzke  
§ Pravidlá cestnej premávky  
§ Základy BOZP
§ Poskytovanie prvej pomoci a resuscitácie


Praktická  príprava
     
Obsah - učebný plán -  osobitné požiadavky

§ Denná kontrola
§ Prevádzka vozíka
§ Manipulácia